චිත්‍ර අඳින්න ඉහළ ගුණයේ අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍යමද?

ඔබ චිත්‍ර කලාවේ කුමන අවධියක සිටියත් අමුද්‍රව්‍ය හා ඒවාට වියදම් කරන ප්‍රමාණය පිලිඹඳ විවිධ අදහස් දැරීය හැක. වෙලඳ පොලේ අහසට පොලව මෙන් වෙනස...

Continue reading